J
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hey Jay. Its been awhile. I haven't been on NW Wheelers in so long I'd forgotten my password. Thought I'd see how dead this forum is today. I'm married and just moved my family to Coeur d'Alene Idaho. I've still got a Grand I keep near the Yakima area that's ready to go. I travel for work and have lived in TN for the last several years, so my wheeling has been limited to a couple trips a year. How are you? Hope all is well!
    trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn pháp luật qua điện thoại http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh n có ai dám khinh thị quân nhân? Ngươi chờ một chút, ta phải suy nghĩ.â€

    Thẩm Ngạo dường như bắt được cái gì đó, bất kỳ một thời đại nào, tinh anh đều có một chỗ để lưu hành, xã hội đời sau, tinh anh đều khảo thi nhân viên công vụ, mà ở phương tây, tinh anh đều đi Wall Street(phố wall).

    Tại Đại Tống, người tinh anh chỉ có một lựa chọn, phải đọc sách làm quan, cũng tức là nói, ưu thế của nhân tài đều lưu động về hướng đỉnh xã hội, Đại Tống muốn sùng võ, muốn chấn hưng võ học, tránh cục diện gầy yếu kia, nhất định phải thay đổi cái xu thế này, để cho võ quan cũng có thể giữ lấy một chỗ nh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top